Untitled Document
5% הנחה
למזמינים מהאתר
073-7587080
תקנון
תקנון השימוש באתר האינטרנט
כללי
אתר האינטרנט www.kinorot.com אליו נכנסת ("האתר") מופעל על-ידי רשת כינורות ע.מ. 307531145 ("העוסק"). המשתמש באתר ("המשתמש") מתבקש לקרוא בעיון רב את כל התנאים המפורטים בתקנון האתר ("תנאי השימוש"). שכן, השימוש והגלישה באתר מותנים בקבלה והסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא. כל משתמש אשר יגלוש או יעשה שימוש באתר ייחשב כמי שהסכים לכל תנאי השימוש
העוסק שומר לעצמו את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת ביחס לאתר, כולו או חלקו, למאפיינים שלו (Features) או ליישומים שלו (Applications). הכל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של העוסק וללא צורך במסירת הודעה כלשהי למשתמשים.
אתר www.kinorot.com הינו אתר אינטרנט המספק, בין היתר, מידע אודות צימרים של רשת כינורות, השירותים ניתנים ע"י צימרים, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן במסגרת האתר ניתן לרכוש חבילות נופש בקשר עם רשת כינורות, כמפורט באתר (להלן "האתר")
הזמנת צימרים וחדרי אירוח באמצעות האתר (להלן "השירותים") באחד או יותר ממתחמי צימרים בארץ. (כמפורט להלן, הינה הליך השקול להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר. מובהר בזאת כי ניתן לבצע הזמנות לצימרים בישראל בלבד במרכז ההזמנות הרשתי של רשת כינורות בישראל, ומרכז ההזמנות בישראל, ישמש אך ורק עבור מידע או ביטול עבור צימרים רשת כינורות בארץ.
מובהר, כי מועד קבלת החדרים יהיה כאמור במוסכם בכל עסקה ועסקה, מובהר, כי ככל והחדרים לא יהיו מוכנים במועד ייתכנו עיכובים בקבלתם וזאת לצורך הכנת החדרים כנדרש.
מובהר, כי קבלת החדרים עד השעה 17:00 אינה מהווה איחור וזאת חרף המוסכם בין נציגי המכירות לבין הלקוח. תנאי זה הנו יסודי ומהותי בהסכם זה.
העוסק אף יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש, לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, התכנים המוצגים בו, השירותים והמוצרים המוצעים בו, וכל היבט אחר הנוגע אליהם ובכלל זה למחוק או להסיר כל מידע או תכנים שיוצגו באתר. המשתמש מוותר על כל זכות ו/או טענה ביחס לשינויים שיכול ויבוצעו כאמור ו/או לכל נזק ו/או תקלה שעלולים להיגרם כתוצאה מכך.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הזנה או העלאה של תוכן לאתר, לרבות השתתפות בפורומים, משלוח תגובות, משלוח קבצים וכיוצא באלו, הנם כפופים לתנאי השימוש הכלליים באתר ו/או לתנאי שימוש ספציפיים נוספים אשר מפורטים באותם חלקים של האתר המאפשרים את הזנת התכנים.
המשתמש אחראי לבדוק ולהכיר את כל תנאי השימוש, כפי שיתעדכנו מאת לעת.
העוסק שומר על זכותו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע ממשתמשים מסוימים את האפשרות לגלוש באתר, לבטל הרשאות שניתנו למשתמשים ו/או למנוע גישה לתכנים או שירותים מסוימים שיוצגו באתר. בתוך כך, שומר העוסק על זכותו, במקרים בהם יפר מי מהמשתמשים את תנאי השימוש, לשלול מאותו משתמש את היכולת ו/או הזכות לעשות שימוש באתר או בחלקים ממנו ו/או לבטל את ההרשאות שניתנו לאותו משתמש.
אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, בתכנים המוצגים בו, ברשתות ו/או ציוד תקשורת ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.
למעט ביחס לאותם עניינים אשר בנוגע אליהם מצוין במפורש באתר כי הם מיועדים לשימוש מסחרי, מיועד האתר אך ורק לשימוש אישי.
תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר או בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק יודגש כי השימוש בלשון זכר או נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד.
כל הזכויות המוקנות לעוסק כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת לעוסק על-פי כל דין.
ביטול הזמנה:
מדיניות ביטול הזמנה על ידי המשתמש:
"ביטול הזמנה" – ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, בפנייה לחברה, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו .
פנייה לחברה לצורך ביטול הזמנה כאמור לעיל, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות: באמצעות מסירת הודעה לחברה בדואר אלקטרוני בכתובת kinorot2006@walla.com / ; באתר האינטרנט של החברה. לצורך ביטול ההזמנה את השם המלא מספר תעודת הזהות שלו. ו4 ספרות אחרונות של כ"א שניתן לבטחון.
דמי ביטול בעונה רגילה, קרי ביטול במהלך חודשים ינואר ועד יולי ומחודש ספטמבר ועד לדצמבר, למעט באירועים מיוחדים או בתקופות שיא (כהגדרתם להלן), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:
במקרה של ביטול הזמנה שנעשתה בתוך 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, תחויב בדמי ביטול בסך של 100 ₪ (מאה שקלים) או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.
ככל שתתקבל בקשה לביטול הזמנה, בעונה רגילה, שלא בהתאם למניין הימים הקבוע בחוק הגנת הצרכן, יחויב המשתמש בדמי ביטול מופחתים, במניין הימים, כלהלן:
במקרה של ביטול הזמנה שנעשה בכתב על ידי המשתמש פחות מ – 7 ימים טרם מועד האירוח (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה), תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך השווה ל- 50% (חמישים אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
במקרה של אי הגעה לצימר במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש (לרבות מסוכנות נסיעות), באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
משתמש שהוא אדם בעל מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אזרח ותיק או עולה חדש אשר ביצע הזמנה עבור רשת כינורות, יהא רשאי לבטל הזמנתו, אך ורק תוך 4 (ארבעה) חודשים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, וכן שהמשתמש יצר קשר עם החברה ויידע אותה באמצעות שיחה.
מוסכם כי לחברה היכולת לבטל ההזמנה וזאת בתוך 21 ימים מיום אישור ההזמנה ובלבד שהחברה הודיעה לצרכן 30 ימים טרם מועד האירוח המוזמן וזאת ללא צורך להציג סיבה מהותית. תנאי זה הנו יסודי ומהותי בהסכם בין החברה לצרכן.
דמי ביטול בתקופות שיא, קרי ביטול במהלך חודשים יולי ואוגוסט ובערבי חג וחג, לרבות בראש השנה, סוכות, פסח ושבועות רמדן, סילבסטר (לעיל ולהלן: "תקופות שיא), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:
במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה תוך 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.
ככל שתתקבל בקשה לביטול הזמנה, בתקופות שיא, שלא בהתאם למניין הימים הקבוע בחוק הגנת הצרכן, יחויב המשתמש בדמי ביטול מופחתים, במניין הימים, כלהלן:
במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה לאחר 14 ימים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), אך פחות מ-14 ימים טרם מועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 50% (חמישים אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה בתוך 14 ימים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), אך פחות מ-7 ימים טרם מועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 50% (חמישים אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה פחות מ- 48 שעות טרם מועד האירוח (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה) תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
במקרה של אי הגעה לצימר במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש (לרבות מסוכנות נסיעות), באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
דמי ביטול באירועים מיוחדים (קרי ביטול במסגרת מבצעים מיוחדים ובמסגרת סופי שבוע ו/או חבילות מיוחדות ו/או אירועים מיוחדים שהחברה עורכת, לגביהם נקבע מחירון ייעודי, בין אם לקבוצת אנשים ובין אם לכלל, בין אם פסטיבל ייחודי ו/או אירוע מיוחד שעורכת החברה (להלן: "אירועים מיוחדים"), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:
דמי ביטול במחירי מבצעים מחירים מיוחדים וכד יקבעו ע"פ תקנון החברה
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
אם אירעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.
במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש ו/או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין החופשה שרכש, ככל ששולם.
החברה רשאית לבטל ההזמנה וזאת מכוח עליון ו/'או מלחמה ו/או מצב חירום ו/או מגפה עולמית ו/או כל מצב חירום אחר וזאת ללא תשלום פיצוי ובלבד שהחברה תודיע לצרכן מיד כשיודע הצורך בביטול ההזמנה.
שעות קבלה ופינוי חדרים:
צימרים רשת כינורות –
בכל הצימרים קבלת חדרים בימים ראשון עד שישי הינה החל מהשעה 15:00, וקבלת החדרים בשבת ו/או בחג תהא בסמוך לשעת צאת השבת או החג.
בכל הצימרים פינוי החדרים בימים ראשון עד שישי הינו עד השעה 11:00, ופינוי חדרים בשבת ו/או בחג עד השעה 14:00.
אורח המעוניין לבצע עזיבה מאוחרת, קרי פינוי חדרו לאחר השעה 11:00
00 14(בשבת ובחג) ולא יאוחר מהשעה 20:00, יוכל לעשות זאת במועד ההגעה לצימר ("מועד הצ'ק אין") בפנייה לצוות הצימר. אישור בקשה כאמור הינה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הצימר כפופה לתפוסת הצימר, לאישור הנהלת הצימר ותחויב בתוספת תשלום בסך של 150 ש"ח לחדר, למעט צימר סוויטות שחור לבן חד נס, צימר לה פאצ'ה חד נס בעלות של 250 ש"ח לחדר. מובהר בזאת, כי לאורח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או הצימר ו/או מי מטעמם בגין חיוב כאמור, ובפנייתו לבעל הצימר בבקשה לביצוע עזיבה מאוחרת מביע האורח הסכמתו לחיוב חשבונו בדמי העזיבה המאוחרת כאמור.
אישרה הנהלת הצימר עזיבה מאוחרת כאמור בסעיף ‎7.2.3 לעיל, והאורח איחר בפינוי החדר לאחר השעה 20:00 של אותו היום, יחויב האורח בתשלום נוסף בגין איחור כאמור שיחושב לפי תעריף לינה מלא של לילה נוסף בצימר בהתאם למחירון הצימר התקף באותה עת.
אין בהזמנה משולבת (כהגדרתה להלן) כדי לשנות את שעות קבלת ו/או עזיבת החדרים.
כללי:
מספר המקומות בצימרים החברה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד, נכון למועד ביצועה.
החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת, והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי החברה תהא זכאית לבצע העברה של אורחים בין צימרים רשת כינורות בישראל בלבד, בהתאם לשיקול דעתה, ובלבד שהעברת האורחים תבוצע לצימרים אחרים של הרשת כינורות בישראל באותה רמת אירוח או לצימרים משודרגים יותר מרמת האירוח שנרכשה. ההחלטה בדבר רמת האירוח, , תהיה ההחלטה נתונה בידי החברה בלבד.
החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.
המחירים המפורסמים באתר הנם נקובים בשקלים חדשים, עליהם יתווסף מס מקומי ככל שהחוק מחייב. אירוח הצימרים החברה הנו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד; אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
לעניין ההזמנה- "תינוק"- מי שגילו עד שנתיים. "ילד"- מי שגילו בין 2-12 שנים.
כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד- מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה הצימרים ו/או השירותים ו/או החדרים המוצגים בתמונות לבין מראם במציאות.
החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מבעליהן ו/או ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, אחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
את תקנון האתר ניתן למצוא במשרדי החברה בכתובת: יהושוע חנקין 1 עפולה
ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון מספר 0795551606 או לתמיכה באמצעות מייל kinorot2006@walla.com.
זכויות יוצרים
כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני (ביחד: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, שייכות באופן בלעדי לעוסק או לצדדים שלישיים שהקנו לעוסק את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות.
למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רשיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת העוסק, מראש ובכתב.
המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר, לרבות סימני המסחר של העוסק או של צדדים שלישיים.
חל איסור מוחלט להציג את עמודי האתר, או אילו מהם, בעיצוב גרפי או במימשק השונים מאלו המוצגים באתר, אלא אם כן העוסק אישר זאת, מראש ובכתב.
אין לראות בהצגת או הכללת מידע או תכנים באתר או באתרים אחרים אשר האתר מכיל קישורים אליהם, כהקנייה למשתמש של זכויות כלשהן באותם מידע או תכנים, לרבות זכויות קניין רוחני, רישיון או מתן כל רשות או זכות אחרת למשתמש.
אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגית מסגור (framing), או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מהאתר ומאתרים אחרים.
קישורים לאתרים אחרים ומאתרים אחרים
האתר מכיל בתוכו קישורים (hyperlinks) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, אשר אינם חלק מהאתר ("האתרים האחרים"). העוסק אינו קשור בקשרים משפטיים עם האתרים האחרים. העוסק אינו שולט או מפקח על המידע המתפרסם באתרים האחרים, על-אף שקיימת הפניה אליהם באתר. העוסק אינו בודק ואינו מבקר את התכנים של האתרים האחרים או את אמינות המידע המוצג בהם. אין בהכללת הפנייה לאתרים האחרים משום הסכמה, מפורשת או משתמעת, מאת העוסק לתכנים המפורטים באתרים הללו, והעוסק אינו מציג כל מצג ואינו נושא בכל אחריות לתכנים של אותם אתרים, לחוקיותם של אותם אתרים, לאמינותם או לעדכניותם. אין בהכללת ההפניות לאתרים האחרים באתר, משום המלצה, אישור, עידוד או העדפה מאת העוסק לאתרים האחרים ולכל מידע המוצג בהם.
העוסק שומר על זכותו לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים לאתרים אחרים, מעת לעת, וכן להימנע מהכללת קישורים לאתרים אחרים, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של העוסק.
הואיל והמידע המצוי באתרים האחרים הנו באחריותם הבלעדית של בעלי או מפעילי האתרים הללו, העוסק לא יישא בכל אחריות לכל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים האחרים או המידע המצוי בהם. בכל מקרה, השימוש או הגלישה באתרים האחרים הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש.
חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים המכילים תכנים לא חוקיים, תכנים אסורים או תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור, בטוהר המידות או בערכי המוסר. בכלל זה, חל איסור להשתמש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים פורנוגרפיים, לאתרי הימורים, לאתרים המכילים דברי בלע או הסתה או לכל אתר אחר אשר התכנים המוצגים בו אינם הולמים.
פרסום ותכנים של צדדים שלישיים
האתר עשוי להכיל תכנים או מידע אשר שייכים לצדדים שלישיים או לאפשר נגישות לתכנים כאלו באמצעות האתר. הואיל ומדובר בתכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם שייכות לצדדים שלישיים, העוסק לא יישא בכל אחריות לתכנים הללו לרבות לעניין הנכונות שלהם, העדכניות שלהם, השלמות שלהם וההשלכות הנובעות מהשימוש בהם.
האתר עשוי להכיל מידע מסחרי של צדדים שלישיים ("המפרסמים"), כגון פרסומות ומודעות מכירה של מוצרים ושירותים, אשר נמסרים על-ידי אותם צדדים שלישיים. העוסק אינו בודק את תוכן הפרסומים הללו, מהימנותם, אמינותם או עדכניותם, והעוסק אף אינו בודק את התנאים או התוכן של מבצעים המוצעים על-ידי המפרסמים כגון מבצעי קידום מכירות, מבצעי סוף עונה וכיוצא באלו. אין בהכללת הפרסומים הללו באתר משום המלצה של העוסק לרכוש את המוצרים או השירותים נשוא הפרסומים. כל האחריות ביחס לתוכן של הפרסומים הללו וביחס לכל התקשרות בין המשתמש לבין המפרסמים, חלה על המפרסמים בלבד והעוסק אינו נושא בכל אחריות או מחויבות בנוגע לכך. כל עסקה שתיכרת בין המפרסמים לבין המשתמשים תבוצע ישירות בין המפרסמים למשתמשים ללא כל מעורבות של העוסק, אשר לא יהיה צד לאותן עסקאות ולא יישא בכל אחריות ביחס אליהן.
ייתכן שבמסגרת האתר תתקיים פעילות של קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים או פעילויות אחרות אשר מאפשרות למשתמשים להזין לאתר תכנים שהנם פרי יצירתם. העוסק לא יישא בכל חבות או אחריות ביחס לתכנים הללו, ומלוא האחריות בגינם תחול על המשתמש אשר הזין אותם לאתר.
העלאת תכנים לאתר
ככל שהעוסק יאפשר למשתמשים להעלות ו/או לשלוח תכנים לאתר (לרבות מידע, טקסט, תמונות, איורים וגרפיקות, קבצי מוזיקה, קבצי וידאו וכל תוכן אחר), כי אז כל משתמש שיעלה תכנים לאתר, לרבות במסגרת השתתפות בצ'אטים, העלאת בלוגים או משלוח אי-מיילים, יישא במלוא החבות והאחריות ביחס לתכנים הללו.
המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו חוקיים והולמים, כי התכנים הללו אינם שקריים, מטעים, מעליבים, מטרידים או מהווים פגיעה בפרטיות וכי לא יהיה בהעלאת התכנים הללו משום פגיעה בשמם הטוב או בזכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. בכלל זה, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר תכנים פורנוגרפיים, תכנים המכילים פגיעה בצנעת הפרט, תכנים המיועדים לשדל או לעודד השתתפות בפעילות אסורה ו/או פלילית כגון הימורים, אלימות, הפליה או גזענות, תכנים שעלולים לגרום לפגיעה ברגשות הציבור או תכנים שעלולים לפגוע ביתר המשתמשים והגולשים באתר.
העוסק שומר על זכותו למנוע הזנת תכנים או להסיר תכנים שהוזנו, בין היתר, במקרים בהם יתברר כי קיים חשש להפרה של זכויות יוצרים, לפגיעה בפרטיות לפגיעה בשמם הטוב של צדדים שלישיים או לכך שהתכנים הללו אינם חוקיים או אינם הולמים.
העוסק שומר על זכותו לבטל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של העוסק, כל קישור מהאתר לאתרים אחרים, לרבות במצב שהקישור עשוי להוביל לפגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.
המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו שייכים למשתמש או כי לא יחולו איסורים או מגבלות (לרבות כאלו הנוגעים לזכויות קניין רוחני) ביחס לפרסומם. המשתמש ישפה את העוסק בגין כל נזק ו/או הוצאה שעלולים להיגרם לעוסק כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי המשתמש, לרבות במצב שבו מדובר בתכנים המפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.
המשתמש מקנה בזאת לעוסק רשיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, בלתי חוזר וללא תמורה ביחס לתכנים שיעלה המשתמש לאתר. העוסק יהיה רשאי לעשות כל שימוש בתכנים הללו, לרבות פרסום או הצגת התכנים הללו באתר או במקומות אחרים, ללא צורך בקבלת הסכמה מאת המשתמש ו/או בתשלום תמורה כלשהי למשתמש.
אחריות ביחס לאתר ולתכנים המוצגים בו
התכנים המוצגים באתר והשירותים והמוצרים המוצעים באתר, ניתנים לשימוש במצבם "כמות שהוא" (AS IS). העוסק אינו מתחייב לכך שהתכנים שיוצגו באתר ו/או כי השירותים או המוצרים שירכוש המשתמש באמצעות האתר, יהלמו את הצרכים והציפיות של המשתמש. העוסק אינו נותן כל התחייבות או מצג לכך שהתכנים שיוצגו באתר יהיו אמינים, זמינים, מדויקים או כי הם יהיו נקיים מרכיבים מזיקים כגון וירוסים, סוסים טרויאניים וכיוצא באלו.
העוסק אינו נושא בכל חבות או אחריות ביחס לטיב התכנים שיוצגו באתר על-ידי צדדים שלישיים (לרבות המשתמשים) וזאת אף אם מדובר בתכנים פוגעניים, מגונים, לא חוקיים, מפירי זכויות יוצרים וכיוצא באלו.
העוסק אינו נושא בכל חבות או אחריות ביחס לטעויות, שינויים או שגיאות הנוגעים לתכנים המוצגים באתר, לרבות כאלו שיוזנו לאתר על-ידי המשתמשים. השימוש באתר על-ידי המשתמש מהווה הסכמה מצדו לכך שלא תעמוד למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי העוסק בכל הנוגע לתכנים המוצגים באתר ובכל הנוגע לכל שינוי או התאמה שיבוצעו ביחס לתכנים שיוזנו אל האתר.
העוסק נוקט בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף. יחד עם זאת, העוסק אינו מתחייב לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים או לתוכנות, חומרות וקווי התקשורת שישמשו אותם.
המשתמש אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת חשיפת פרטי המשתמש. העוסק לא ישא בכל חבות או אחריות ביחס לחשיפה של פרטי המשתמש אשר יוזנו לאתר או ביחס לכל שימוש שייעשה בפרטי המשתמש.
העוסק לא יישא בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם למי מהמשתמשים כתוצאה מהגלישה באתר ו/או מהשימוש בתכנים שיוצגו באתר, לרבות כל נזק שעלול להיגרם לתוכנות, לחומרות או למאגרי נתונים, נזק שעלול להיגרם כתוצאה מחשיפה של פרטי המשתמש (כולל מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות של המשתמש הקשורות לשימוש באתר), מרכישה של שירותים או מוצרים באמצעות האתר, מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר או כל נזק אחר הנוגע לשימוש באתר.
במקרה שבו יקבל המשתמש, באמצעות האתר, מידע או ייעוץ כלשהם, לא תחול על העוסק כל חבות או אחריות בגין כל שימוש שיעשה המשתמש באותם מידע או ייעוץ. מודגש בזאת כי אין בכל מידע או ייעוץ כאמור כדי להוות תחליף לקבלת ייעוץ מעובדי העוסק במהלך פגישה או אבחון. לפיכך, כל שימוש שייעשה על-ידי המשתמש בכל מידע או ייעוץ כאמור הנו על אחריותו של המשתמש.
מודגש בזאת, כי על-אף שהעוסק נוקט באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין באפשרותו של העוסק להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר. העוסק אינו מתחייב לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי העוסק ו/או למחשביהם של המשתמשים. ככל שיבוצעו חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, ויעשה בו שימוש כלשהו, לא יישא העוסק בכל חבות ו/או אחריות בגין כך.
רכישת שירותים/מוצרים באמצעות האתר
האתר עשוי לאפשר למשתמשים לרכוש באמצעותו מוצרים או שירותים של העוסק או של צדדים שלישיים. ככל שהמשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באמצעות האתר, תבוצע הרכישה באמצעות כרטיס אשראי ובהתאם לנהלים של העוסק ושל חברות האשראי. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם לעוסק כתוצאה מביטול החיובים שבוצעו בכרטיס אשראי, הן כשהביטול בוצע בהוראת המשתמש והן על-פי החלטת חברת האשראי. העוסק יהיה רשאי לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בגין כל רכישה של מוצרים או שירותים שיבוצעו באמצעות האתר.
כל רכישה של שירותים או מוצרים מהעוסק תהיה כפופה לחתימה על הסכם רכישה, אשר יופיע באותו חלק של האתר שיציע את השירות או המוצר ואשר יסדיר את התנאים שיחולו ביחס לאותה רכישה.
שמירה על הפרטיות
העוסק שמר לעצמו את הזכות לאסוף סוגים שונים של מידע ביחס למשתמשים באתר. מדובר באיסוף סטטיסטי בלבד אשר אינו מאפשר חשיפה או שיוך של מידע אישי ביחס למשתמשים המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהעוסק יוכל לאסוף את המידע כאמור ואף להעבירו לצדדים שלישיים בכפוף לכך שאופן האיסוף והשימוש במידע לא יאפשרו חשיפה של פרטים אישיים של המשתמש ובכפוף לכך שהדבר יבוצע בהתאם להוראות הדין ולהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981.
מובהר בזאת, כי היה והעוסק יידרש לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, על-ידי רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), כי אז יהיה רשאי העוסק לגלות את הפרטים הללו אף אם מדובר בפרטים הנוגעים לפרטיותו או צנעתו של המשתמש. עוד מובהר, כי העוסק יהיה רשאי לחשוף פרטים כאמור ככל שהדבר יידרש לשם מימוש זכויותיו של העוסק כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש. כן מובהר, כי ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, או אז יהיה רשאי העוסק לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש.
חל איסור מוחלט להעתיק, לאסוף או להוריד מהאתר פרטים או מידע ביחס למשתמשים באתר, לעשות כל שימוש במידע כאמור או להעבירו לצדדים שלישיים (בתמורה או שלא בתמורה).
דין וסמכות שיפוט
אחריות משפטית
חברת שיראל דיזיין ו/או רשת כינורות מבקשות להבהיר הזאת כדלקמן :
1 . האחריות המשפטית בכל תביעה במסגרת פוליסות הביטוח או בכל מסגרת אחרת שאינה קשורה בפוליסות הביטוח תהיה על שם המוטב בפוליסה או על שם הזכיין במתחם בו התארח הלקוח / התובע .
2.אנו מאשרים בכך שברשת כינורות קיימים 4 זכיינים ( מצורף הסכם זכיינות )
3. אנו מבקשים לציין את שם הזכיין לכל פוליסה במתחמים הרלוונטים עבורו.
4. להלן רשימת המתחמים והזכיין בכל מתחם .


א. חופשה גלילית ע.מ 036041440 ע"ש יגאל גל ת.ז 036041440 ירדן 7/3 נוף הגליל .
רשימת המתחמים הפועלים תחת זכיין זה
1. אחוזה מעבר לפינה – בראש פינה
2. מקום קצת אחרת – במושב חזון
3. אחוזת המלך דוד – במושב חזון
4. אצולת הכנרת – במושב כלנית
5. בקתות ספיר – במושב כלנית
6. אחוזת מול כנרת – במושב לבנים
7. נפלאות הגליל – במושב שפר .ב. נפלאות הכנרת ע.מ 306723784 ע"ש ברואן קטיה ת.ז 306723784 הוורדים 30 נוף הגליל .
רשימת המתחמים הפועלים תחת זכיין זה
1. נפלאות הכנרת – מושב כלנית
2. אחוזת פעמונים – מושב גורןג. החופשה הקסומה ע.מ 317268944 ע"ש פלדמן נטליה ת.ז 317268944 שדרות דגניה 24 חיפה .
רשימת המתחם הפועלים תחת זכיין זה .
ארבל בתי קייט – מושב ארבלד. נופש ברמה ע.מ 306699054 ע"ש פרידמן ולדיסלב ת.ז 306699054 דליה 13/39 נוף הגליל
רשימת המתחמים הפועלים תחת זכיין זה .
1. מול הנוף – מושב רמות
2. בקתות מאיה – מושב רמות
3. החצר המוסיקלית – מושב רמות
4. בקתות טוסקנה – מושב רמות
5. נופים בלבן – מושב רמות
6. כיפת השמיים – גבעת יואב
7. צימר בגבעה – גבעת יואבה. כינורות ע.מ 307531145 ע"ש אלכסנדר וייסבר ת.ז 307531145 יעל 46 נוף הגליל .
רשימת המתחמים הפועלים תחת זכיין זה .
1. אחוזת כינורות – טבריה
2. הבקתה הגלילית – מושב ארבל .
3. בלאק אנד ווייט – מושב חד נס .
4. בקתה בגולן – מושב חד נס .
5. אצולה בגולן – מושב חד נס
6. נפלאות הגולן – מושב חד נס
7. אחוזת הוואי – מושב חד נס
8. לה פאצ'ה – מושב חד נס
9. פררייז ריזורט – מושב חד נס .
10 סוויטות לה בלנקה – מושב חד נס
11. סייסטה ברמות – מושב רמות .
12. וילה דובדבן – טבריהו. כאמור לכל מתחם זכיין / מפעיל והאחריות הכוללת למתחם באחריותו הבלעדית בלבד .
לא תתקבל תביעה , טבעה , תובענה , אלא בכתובת המפעיל / זיין אשר המסגרתו / במתחמיו התארחו הלקוחות .
ז. לחברה או לחברת הבת לא תהיה כל אחריות משפטית אלא למתחמיה בלבד כפי שפורטו לעיל .
הדין החל על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש וכל עניין בנוגע לאתר וליחסים בין המשתמש והעוסק הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין האתר, השימוש בו וכל עניין בנוגע אליו נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בנצרת והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.
*ט.ל.ח!
*התמונות להמחשה בלבד!
מרכז הזמנות - 073-7587080
כתובת - המלאכה 23, עפולה
מחכים לכם!
kinorot.com © כל הזכויות שמורות
יש לכם שאלה ?
אל תהססו, צרו קשר עוד היום
הצהרת נגישות תקנון
שלח